محلول های استاندارد (Standard Solutions)

کمپانی کم لب (CHEM LAB) بلژیک در سال 1993 فعالیت خود را با تولید محلولهای استاندارد آغاز نموده است . محلول های استاندارد تولیدی توسط این کمپانی شامل موارد ذیل می باشند :

 

1. محلول های استاندارد آلی
2. محلول های استاندارد معدنی
3. محلول های استاندارد نفتی
4. محلول های استاندارد غذایی و سوخت های تجدید پذیر
 
 لازم به توضیح می باشد که موارد فوق ، شامل کلیه محلول های استاندارد مورد مصرف در دستگاههای GC ، HPLC ، IC ، ICP ، Flame photometer ( فیلم فتومتر ) ، جذب اتمی (AAS )
فلش پوینت (Flash Point) ، پلاروگراف و غیره می باشند .
 
محلول های استاندارد تولیدی توسط کمپانی کم لب دارای مشخصات ذیل می باشند :

• تحت لیسانس موسسه استاندارد آمریکا
• قابل رهگیری در موسسه جهانی استاندارد و تکنولوژی (NIST)
• دارای برگه آنالیز
• کلیه مراحل تولید طبق ISO17025 و ISO9001

 

جهت لینک به سایت اصلی، کلیک نمایید.

محلولهای استاندارد شامل :

Inorganic   Standards
 

 AAS - Atomic Absorption Mono Element 1000 ppm Standard Solutions (Spectro ECON)                                           
COD - Chemical Oxygen Demand Standard Solutions
Colour, Turbidity & UV-VIS Spectrofotometer Calibration Standard Solutions
GFAAS-, AAS-, FE- Matrix Modifiers and Ionisation Suppressors

Graphite Furnace AA Multi Element Calibration and Spiking Standards
IC - Ion Chromatographie Mono Element 1000 ppm Standard Solutions (Ion HIQU)
IC - Ion Chromatographie Mono Element 10000 ppm Standard Solutions (Ion HIQU)
IC - Ion Spectrophotometrie Mono Element 1000 ppm Standard Solutions (Ion ECON)
ICP - Calibration & Interference Check Standards
ICP - Calibration, Performance Check, interferent Check, Set-Up & Spiking
ICP - Drinking Water Standards for the Safe Drinking Act (SDWA)
ICP - Groundwater and Wastewater Standards
ICP - Method 200.7 Version 3.3 & earlier
ICP - Method 200.7 Version 4.4, May 1994 Calibration, Fortifying &
ICP - MISA Calibration & Calibration Blancs forTest Group 29 Analysis
ICP - Mono Element 1.000 ppm Standard Solutions (Plasma HIQU)
ICP - Mono Element 10.000 ppm Standard Solutions (Plasma HIQU)
ICP - Multi Element Instrument Check Standards
ICP - Multi Element Quality Control Standards & Second Source QC Standards
ICP - Standards for Method 200.11
ICP-US EPA Multi Element Calibration Standards
TOC - Total Oxidizable Carbon Standard Solutions

 
Organic  Standards 
 
CLP METHODS - VOLATILES
EPA 500 SERIES METHODS FOR DRINKING WATER
EPA 600 SERIES METHODS FOR WASTEWATER POLLUTANTS
EPA 1311 (TCLP), 1664 METHODS
EPA 8000 SERIES METHODS FOR MONITORING ORGANIC POLLUTANTS IN
GC - SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTIONS
ORGANIC NEAT STANDARDS
 
Petroleum  Standards 
 
Chlorine in Oil & Lead in Gasoline Standard Solutions
Crackle Test and Fuel Dilution Standard Solutions
Metallo-organic Metal Additive Multi Element Standard Solutions
Metallo-organic Mono Element 1000 ppm Standard Solutions for ICP, AAS and other techniques
Metallo-organic Mono Element 5000 ppm Standard Solutions for ICP, AAS and other techniques
Metallo-organic Wear Metal Multi Element Standard Solutions
Nitrogen and Nitrogen - Sulfur Standard Solutions
Petroleum Physical Test Standard Solutions
Polysulfide Oil Standards
Soot Content and Karl Fischer Certified Reference Standard Solutions
Sulfur & Metals in Oil Standard Solutions
Sulfur Standard Solutions
 
  Food & Biodiesel Standards
 
Biodiesel Standard Solutions
Fame Mixtures

 

همچنین شرکت Chem lab علاوه بر استانداردهای ارائه شده در بالا قادر به تهیه وتولید استانداردهای سفارشی مطابق با نظر مشتری می باشد.