محصولات - با امکان مقایسه

فیلتر سرسرنگی سلولز استات(CA)

فیلتر سرسرنگی سلولز استات(CA)

Cellulose Acetate(CA)
سازگاری شیمیایی:PH 3-7
فیلتر سرسرنگی فایبر گلاس(FV)

فیلتر سرسرنگی فایبر گلاس(FV)

Glass Fibers(FV)
سازگاری شیمیایی: PH 1-14
فیلتر سرسرنگی  میکس سلولز استرها (MCE)

فیلتر سرسرنگی میکس سلولز استرها (MCE)

Mixed Cellulose Esters(MCE)
سازگاری شیمیایی: PH 4-8
فیلتر سر سرنگی نایلون یا پلی آمید(NYL)

فیلتر سر سرنگی نایلون یا پلی آمید(NYL)

Polyamide(NYL)
سازگازی شیمیایی: PH 3-14
فیلتر سرسرنگی پلی اتر سولفون(PES)

فیلتر سرسرنگی پلی اتر سولفون(PES)

Polyethersulfone(PES)
سازگاری شیمیایی: PH 4-8
فیلتر  سر سرنگی پلی پروپیلن(PP)

فیلتر سر سرنگی پلی پروپیلن(PP)

Polypropylene(PP)
سازگاری شیمیایی: PH 1-14
فیلتر سرسرنگی پلی وینیلیدین(PVDF)

فیلتر سرسرنگی پلی وینیلیدین(PVDF)

Polyvinylidene(PVDF)
سازگاری شیمیایی: PH 1-14
فیلتر  سر سرنگی پلی تترا فلوئورو اتیلن(PTFE )

فیلتر سر سرنگی پلی تترا فلوئورو اتیلن(PTFE )

Polytetra Fluorethylene(PTFE)
سازگاری شیمیایی: PH 1-14
فیلتر  سر سرنگی پلی تترا فلوئورو اتیلن(آب گریز)(PTFE h)

فیلتر سر سرنگی پلی تترا فلوئورو اتیلن(آب گریز)(PTFE h)

Polytetra Fluorethylene Hydrophobic(PTFE H)
سازگاری شیمیایی: PH 1-14
فیلتر  سر سرنگی پلی تترا فلوئورو اتیلن(واحد فیلتراسیون)

فیلتر سر سرنگی پلی تترا فلوئورو اتیلن(واحد فیلتراسیون)

Polytetra Fluorethylene-UF(PTFE-UF)
سازگاری شیمیایی: PH 1-14